TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI

Bu yazımızda Tüketici Hakem Heyetinin Kararına itiraz edilip edilemediğine, bu karara karşı nasıl itiraz edileceği, Tüketici Hakem Heyeti Kararının iptali davası nasıl açılır, kimler bu kararlara itiraz edebilir, kimler Heyet kararının iptali davası açabilir gibi konular hakkında detaylı olarak bilgilendirme yapacağız.

Öncelikle Tüketici Hakem Heyeti nedir, görevleri nelerdir, kimler bu kuruma başvuru yapabilir kısaca bunlara değinelim.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NEDİR ?

Tüketici Hakem Heyetinin kuruluşu, görevi, Tüketici Hakem Heyetine başvuru usulü, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına itiraz gibi esaslar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda Tüketici Hakem Heyeti’nin görevi, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da şu şekilde tanımlanmıştır: Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak. Tüketici Hakem Heyetlerini oluşturmakla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sorumludur.

Başkanlığı illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyeti;

  1. a) Belediye başkanının konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye,
  2. b) Baronun, mensupları arasından görevlendireceği bir üye,
  3. c) Satıcının tacir olduğu uyuşmazlıklarda ticaret ve sanayi odasının ya da bunların ayrı ayrı örgütlendiği yerlerde ticaret odasının; satıcının esnaf ve sanatkâr olduğu uyuşmazlıklarda, illerde esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin, ilçelerde ise en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkârlar odasının görevlendireceği bir üye,

ç) Tüketici örgütlerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye,

olmak üzere başkan dâhil beş üyeden oluşur.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR ?

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvurular o ilçe kaymakamlığına yapılabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilir.

Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı kalmak kaydıyla; değeri otuz bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ NEDİR ?

Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali davası na ilişkin bilgilendirmeden önce Tüketici Mahkemelerinin görevleri nedir bunlara göz atmak faydalı olacaktır. Tüketici Mahkemelerine ilişkin düzenlemeye 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer verilmiştir. Tüketici Mahkemeleri tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda görevlidir.

Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Altıncı Kısım hükümlerine göre yürütülür.

Tüketici mahkemelerinde tüketiciler ve tüketici örgütleri tarafından açılan davalar 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenen harçlardan muaftır.

Tüketici davaları, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesinde de açılabilir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ EDİLİR Mİ ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR ?

Tüketici Hakem Heyeti kararına nasıl itiraz edilir, Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali davası nasıl açılır ? Bu bölümde Tüketici Hakem Heyeti kararına nasıl itiraz edilir, Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali için nasıl dava açılır buna değineceğiz.

Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlar. Tüketici hakem heyetinin kararları, İcra ve İflâs Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir.  Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararlar mahkeme ilamı niteliğinde olup hem usul ekonomisi hem de uyuşmazlığı çözüme kavuşma zamanı bakımından daha avantajlıdır.

Tüketici mahkemelerindeki iş yükü fazlalığı, duruşma tarihleri arasındaki günlerin çokluğu, mahkeme masraflarının yüksekliğine göz önüne alındığında Tüketici Hakem Heyetine başvuru pek çok yönüyle daha avantajlıdır. Ancak bazen Tüketici Hakem Heyeti başvurusu sırasında uyuşmazlığı yeteri kadar açıklanamaması, belgelerin eksik olarak sunulması, Tüketici Hakem Heyeti tarafından eksik ve yanlış değerlendirme yapılması halinde aleyhe kararlar verildiği görülmektedir. Bu durumda Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı itiraz yoluna başvurmak gerekebilir.

Burada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken husus Tüketici Hakem heyeti kararının neden aleyhe olduğu hususunun iyi değerlendirilmesidir. Tüketici Hakem Heyeti neden başvurunun reddine karar vermiş gerekçesini iyi okumak ve değerlendirmek gerekir. Öyle ki bazı durumlarda belge eksikliği nedeniyle başvurunun reddine karar verilebileceği gibi bazı durumlarda başvuru konusu uyuşmazlıkla ilgili Tüketici Hakem Heyetinin görevli olmadığından başvurunun reddine karar verilebilir.

Bu gibi durumlarda karar iyi değerlendirilmeli ve verilen karar doğrultusunda Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz edilmeli ya da diğer çözüm yolları değerlendirilmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Tüketici Hakem Heyeti kararı dikkatlice okunmalı iyi bir şekilde analiz edilmeli ve uygun olan yöntem ile yola devam edilmelidir.

Öyle ki hak kaybına uğramışken teknik/usulü bir hata yaparak hak kaybına uğramak hiç de istenen bir sonuç değildir. Bu kapsamda uzman bir hukuk bürosundan ve Tüketici Avukatından destek almak faydalı olacaktır.

KİMLER TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİ KARARININ İPTALİ DAVASI AÇABİLİR ?

Peki gelelim kimler Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali davası açabilir ? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da tarafların Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı itiraz edebileceği düzenlenmiştir. Peki Tüketici Hakem Heyeti kararının tarafları kimlerdir ? Tüketici Hakem Heyeti kararlarında bir başvuran bir de diğer taraf vardır.

Tüketici kavramı ile, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi kastedilmektedir. Tüketici Hakem Heyeti kararı tüketici aleyhine verilmesi halinde tüketici tarafından Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali davası açılabilmektedir. Yine aleyhine Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılan ve tüketici lehine Tüketici Hakem Heyeti Kararı verilen diğer taraf da Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali davası açabilmektedir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARAR KESİNDİR.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus ise Tüketici Hakem Heyeti kararının iptali davasında Tüketici Mahkemesi tarafından verilen karar kesindir. Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaptınız, başvuru aleyhinize sonuçlandı, Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararı doğru bulmadınız ve Tüketici Hakem Heyeti kararına itiraz ettiniz. Tüketici Mahkemelerine yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesindir. Artık bu aşamadan sonra olağan itiraz yolu kalmamıştır.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARININ İPTALİ

Bu bağlamda usulü olarak hata yapmamak, uyuşmazlığı yeterince iyi açıklamak, Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen karar hangi açıdan hatalı olduğunu izah etmek oldukça önemlidir. Aksi halde Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine Tüketici Mahkemesinin vereceği karar kesin olduğundan itiraz edilemeyecektir.

 

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN TÜKETİCİ LEHİNE VERDİĞİ KARARLARA KARŞI AÇILAN İTİRAZ DAVALARINDA, KARARIN İPTALİ DURUMUNDA TÜKETİCİ ALEYHİNE, AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE NİSBİ TARİFE ÜZERİNDEN VEKÂLET ÜCRETİNE HÜKMEDİLİR.

Tüketiciler tarafından dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedileceğidir. Tüketici Hakem Heyetine başvurunuz lehinize sonuçlandı ancak karşı taraf karara itiraz etti ve Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline karar verildi.  Bu durumda itiraz eden taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiyse tüketici aleyhine nisbi vekalet ücretine hükmedilir. Bu durumda tüketici lehine sonuçlanan Tüketici Hakem Heyeti başvurusuna karşı açılan iptal davasında tüketicinin Tüketici Hakem Heyeti zaten lehime karar verdi yapılan itiraz çok da önemli değil dememesi gerekirse Tüketici Mahkemesinde kendisini avukat ile temsil ettirmesi önemli bir husustur.

Tüketici Hakem Heyetine yapılacak başvuru aşamasında, aleyhe karar almamak için ya da aleyhe sonuçlanmış başvuruya karşı iptal davası açılması aşamasında aleyhe sonuçlar almamak için alanında uzman Avukatlık Bürolarından ve Tüketici Avukatlarından destek almanız hak kaybına uğramamanız için önem teşkil etmektedir. Yine ofisimiz Tüketici Davalarında uzmanlaşmış olup ofisimizden de yardım alabilirsiniz.

Avukat İzmir olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av. Özlemnur KAYNAK

Av. Harun Ümit EREN

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitallegal/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukukv

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN