Miras Hukuku

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN

İzmir Miras Avukatı

İzmir miras avukatı miras hukuku, Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmektedir ve Medeni Hukukun önemli dallarından biridir. Hukukumuzda;

  • Kişilerin ölümlerinin ardından malvarlıklarının kime/ kimlere kalacağı
  • Mirasın hangi oranlarda paylaşılacağı ve buna ilişkin miras taksim sözleşmesinin nasıl yapılacağı
  • Ölen kişinin (varsa) eşinin özel durumu; ölen kişilerin borçlarının malvarlıklarından fazla olması durumunda mirasçılarının neler yapabileceği
  • Mirasın gerçek reddi; mirasın hükmen reddi; miras taksim sözleşmesi ve vasiyetin nasıl yapıldığı, mirasın gerçek ve hükmen reddinin nasıl yapılacağı, mirasçılık belgesinin nasıl alınacağı gibi soru ve sorunların cevabı İzmir Miras Hukuku’nun önemli bir bölümünü teşkil eder.

İzmir Miras Avukatı

Özellikle miras bırakanın ölmeden önce mallarının tamamını ya da çoğunu çocuklarından bazılarına; aile dışında bir kişiye, sevgilisine ya da dostuna bırakması durumunda ailenin diğer üyelerinin neler yapabileceği merak konusu olmaktadır. Bu tür durumlarda vatandaşlarımız genellikle izmir miras avukatı ile görüşme talep etmektedirler. Bu konuyu aklınızda soru işareti kalmayacak şekilde açıklamak istedik. Gelin beraber inceleyelim:

Kimler Yasal Mirasçı Olur, Mirastan Kimler Ne Kadar Pay Alabilir?

Türk Hukukuna göre; bir kimse öldüğünde mirası, yasal mirasçılarına ve varsa atanmış mirasçılarına kalır. Yasal mirasçılar; kan hısımları, evlatlık ve eştir.

Türk Medeni Kanunu 495. madde ve devamı hükümlerine göre miras bırakanın altsoyu onun birinci derece mirasçıları olur.

Miras bırakanın altsoyu yani çocukları yoksa anne babası onun mirasçısı olurlar. Miras bırakanın anne ya da babasının ondan önce ölmesi durumunda ise anne babaya düşen miras derece onların çocuklarına yani miras bırakanın kardeşlerine geçer.

Miras bırakanın çocuğu yoksa anne babası da ondan önce ölmüş ve hiç kardeşi de bulunmuyorsa miras bırakanın büyükanneleri ve büyükbabaları onun mirasçısı olurlar.

Hiçbir mirasçı bırakmadan ölen kişinin mirası ise devlete kalır. İzmir miras avukatı aracılığı ile daha detaylı bilgilere ulaşmanız mümkün.

Ölen Kimsenin Eşi Mirastan Pay Alabilir mi?

Ölen kimsenin eşi, kişi öldüğünde evlilik birliğinin devam ediyor olması kaydıyla mirastan pay alabilir. Ancak eşin miras payı, diğer mirasçıların kimler olduğuna göre değişecektir.

Buna göre sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyuyla yani çocukları ile birlikte mirasçı olursa miras payı mirasın dörtte biri; miras bırakanın anne babasıyla birlikte mirasçı olursa miras payı mirasın yarısı olur.

Sağ kalan eşin; miras bırakanın büyükanne ve büyükbabaları ile mirasçı olması durumu söz konusu ise miras payı mirasın dörtte üçüdür. Burada sağ kalan eş, ancak miras bırakanın büyük anne ve büyükbabaları ve varsa onların çocukları ile birlikte mirasçı olur.

İzmir miras avukatı tüm bu süreçlerde tarafların anlaşamaması halinde araya girmektedir.

Mirasta Saklı Pay Nedir, Kimleri Kapsar?

Türk Hukukunda, mülkiyet hakkının ve irade serbestisi ilkesinin doğal bir uzantısı olarak miras bırakanın malvarlığı üzerindeki ölüme bağlı tasarruflarına da sonuç bağlanmış yani miras bırakanın yapacağı vasiyet, miras sözleşmesi gibi işlemlerle kendisine mirasçı ataması ya da kimi mallarını vasiyet etmesi mümkün kılınmıştır. Ancak miras bırakanın bu tasarruf özgürlüğü sınırsız değildir. İzmir miras avukatı tasarruf özgürlüğünün sınırlarına göre hareket eder.

Hukukumuzda miras bırakanın kimi mirasçılarının miras paylarının belli oranları, “saklı pay” adıyla korunmuştur. Miras bırakanın tasarruflarıyla, saklı payları zedelenen yani hukukun öngördüğü miras payını alamayan mirasçılar tenkis davası açarak bu payları alabilirler.

Medeni Kanun’da 10.05.2007 yılında yapılan değişiklikten önce miras bırakanın altsoyu, anne babası, sağ kalan eşi ve kardeşleri saklı paylı mirasçı olabiliyordu. Değişiklikten sonra yalnızca miras bırakanın altsoyu, anne babası ve sağ kalan eşinin saklı paylı mirasçı sıfatı bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu madde 506 hükmüne göre; saklı pay oranları, miras bırakanın altsoyu için kanuni miras payının yarısı; miras bırakanın anne babasının her biri için kanuni miras payının dörtte biridir.

Sağ kalan eş için ise bu oranlar kimlerle birlikte mirasçı olunduğuna göre değişmektedir. Sağ kalan eşin saklı payı, miras bırakanın altsoyu ile birlikte ya da miras bırakanın anne babası ile birlikte mirasçı olduğunda yasal miras payının tamamıdır. Sağ kalan eşin, diğer mirasçılık durumlarında saklı payı, kanuni miras payının dörtte üçüdür.

Mirasın Paylaşılmasında Miras Ortaklığı Nedir?

Hukukumuzda miras bir bütün halinde intikal eder. Bir kişi öldüğünde sahip olduğu tüm malvarlığı (hakları ve borçları ile aktifleri ve pasifleri ile birlikte) mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar, miras bırakanın ölüm anıyla birlikte kanunen ve kendiliklerinden bir ortaklık halinde mirasa sahip olurlar. Bu noktadan sonra mirasçılar, mirasa ilişkin tüm iş ve işlemleri elbirliğiyle hep birlikte yapmak zorundadırlar. Günlük hayatta bu durumun yarattığı zorlukların giderilebilmesi amacıyla, bir İzmir miras avukatına vekâlet verilmesi yoluna gidilmektedir. Ortaklığın, mirasa ilişkin iş ve işlemlerde avukat eliyle temsil edilmesi işlemlerin hukuka uygun ve sağlıklı bir şekilde, kolaylıkla gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Reddi Miras Nedir? Mirasın Gerçek Reddi Nasıl Yapılır?

Kanuni düzenlemeler gereği, miras bırakanın ölümü anında miras, mirasçılara bir bütün halinde kendiliğinden geçmekteyse de mirasçıların mirası koşulsuz şartsız kabul yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Miras bırakanın ölümünden sonraki üç ay içinde mirasçılar; mirası istemediklerini belirterek, Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmak suretiyle mirasın reddi müessesesini gerçekleştirebilirler. (Buna mirasın gerçek reddi de denir, bu usul mirasın hükmen reddinden farklıdır.) Mirası kabul etmek istemeyen mirasçılar için bu sürenin kaçırılması büyük hak kaybına sebep olabileceğinden, mirasçıların mirasçı olduklarını öğrenir öğrenmez bir izmir miras avukatına danışmaları; hak kaybı yaşamamak, miras bırakanın borçlarından sorumlu tutulmamak bakımından çok büyük önem taşımaktadır.

Mirasın Hükmen Reddi

Miras bırakanın malvarlığı az ancak borçları çoksa ya da hiçbir malvarlığı bulunmamasına rağmen borç batağında ise, hukuk düzeni bu kişilerin mirasının mirasçılarca kabul edilmesini beklememekte; borca batık kişinin mirasçılarının, mirası kabul etmediğini asıl saymaktadır. Ancak bu gibi durumlarda, mirasçıların, miras bırakanın terekesini kabul ettiğine dair açık ya da örtülü herhangi bir işlem yapmaları, ölen kişinin banka hesaplarından para çekmeleri, taşınmazlarını ya da araçlarını üstlerine almaları, miras mallarını satmaları gibi durumlarda artık mirasın kabul edildiği, mirasın hükmen reddedilemeyeceği Yargıtay’ca istikrarlı bir şekilde içtihat olunmaktadır. Miras avukatı İzmir yardımıyla mirasın hükmen reddi başvurusu yapılabilir.

Miras Paylaşımı Davaları

Yukarıda, miras bırakanın ölümü anında tüm malvarlığının mirasçılarının hepsine, bir bütün olarak geçtiğini ve bu an itibariyle terekeye ilişkin tüm iş ve işlemlerin tüm mirasçılar tarafından ortak olarak yapılması gerektiğini belirtmiştik. Ancak elbette ki bu zorunluluk malların paylaşımına kadar devam etmektedir. Mal paylaşımı yapıldıktan sonra herkes kendisine ait olan maldan sorumlu olacaktır. İzmir miras avukatı, Miras hukuku ve miras paylaşım davaları sürecinde hizmet vermektedir.

Miras Taksim Sözleşmesi

Miras ortaklığının giderilerek mal paylaşımı yapılmasında taraflar kendi aralarında anlaşarak bir miras taksim sözleşmesi yapabilir. Miras taksim sözleşmesi hem şekli itibariyle hem de içeriği itibariyle büyük maddi sonuçlar doğuracak bir sözleşme olduğundan, konu hakkında bir avukattan destek alınması, sözleşmenin miras avukatı İzmir tarafından hazırlanması çok önemlidir.

Taraflar kendi aralarında anlaşamazsa dava yoluyla ortaklığın giderilmesi istenir. Bu dava sonunda, mal paylaşımı yapılmış olur.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi, hukuken kimlerin mirastan pay almaya hakkı olduğunu gösteren belgedir. Bu belgenin uygulamadaki bir diğer adı veraset ilamıdır. Veraset ilamı noterden alınabileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurulması suretiyle de kolayca alınabilmektedir. Ancak miras bırakanın mirasçılarından birinin mirastan çıkarılması, vasiyet hazırlamış olması, mirasçıların mirası reddetmesi gibi durumların varlığı halinde mirasçılık belgelerinin noterden alınması sağlıklı sonuç doğurmayabilecektir.

İzmir miras avukatı arayışınızda bizi arayabilir, İzmir içerisinde Hukuk Bürosu olarak İzmir miras hukuku davaları olarak hizmet vermekteyiz. Miras avukatı İzmir için bizimle iletişime geçebilirsiniz.