Sigorta Hukuku

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN

İzmir Sigorta Avukatı

Sigorta hukuku, ticaret hukukunun alt dalları içerisinde incelenen bir özel hukuk dalıdır. TTK 1401.maddede sigorta sözleşmelerinin tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre, sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle zarara uğratan rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi, bir miktar para ödemeyi yükümlediği sözleşmelerdir.

Bu maddede sigorta sözleşmesinin taraflara yüklediği edimler bulunmakla birlikte zarar ve can sigortalarının ayrımına gidilmiş ve unsurları belirtilmiştir. Bu maddeye göre zarar sigortasına ilişkin sözleşmenin unsuru prim, para ile ölçülebilen bir menfaat, menfaati zarara uğratan riziko ve sigortacıdır. Zarar sigortasında ise unsurlar prim, kişinin veya kişilerin hayatı, işbu kişilerin hayatında gerçekleşen olay (riziko) ve sigortacıdır.

Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar

Sigorta poliçesi kapsamında talep edilecek alacaklar ile halefiyet ilkesi gereği sigortacının talep edebileceği alacak istemleri İzmir’de bulunan hukuk büromuz tarafından yargı süreci başlatılmakta ve takip edilmektedir. Kapital Hukuk Bürosu olarak danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunduğumuz başlıca dava türleri şunlardır:

  • Sigortacının Rücuen Alacak İstemi (Rücu Davaları)
  • Değer Kaybı Tazminatı ve Hasar Bedeli Talebi
  • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı (Maddi-Manevi)
  • Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Maddi Tazminat
  • Hekimin Sorumluluğundan Doğan Tazminat Talepleri

Sigorta Rücu Davaları Nedir?

Rücu hakkı, genel olarak, zarar gören alacaklıya karşı sözleşmeden veya haksız fiilden dolayı diğer kişiler ile birlikte tazminat sorumluluğu taşıyan ve zararın telafisi için kendisine müracaat edilen borçlunun bunu ödedikten sonra diğer borçlulara hisseleri oranında başvurmasıdır. Halefiyet ilkesi gereği sigortacı, kişinin kusur oranı ile orantılı olarak tazmin ettiği tutarı rücu istemine konu edebilir. İzmir’de bulunan hukuk büromuzda ağırlıklı olarak kasko ve trafik sigortası çerçevesinde sigorta şirketlerinin rücu istemine istinaden başlatmış olduğu icra takiplerine veya davalara karşı müvekkillerime hizmet sunmaktayız.

Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

Trafik kazası sonrası aracın Tramer kayıtlarında hasarlı araç olarak bildirilmesi ve hasar onarımı ile piyasa rayiç bedelinde düşüş yaşaması değer kaybı olarak nitelendirilir. Bu kayba ilişkin kusurlu bulunan aracın ZMM Sigortası’na başvurarak talep edilen tazminat değer kaybı tazminatıdır. Kaza tarihinden itibaren iki yıl içerisinde gerekli evraklarla birlikte değer kaybı tazminatı talebinde bulunulmalıdır. Değer kaybı tazminatı hesaplanırken aracınızın modeli, yaşı, kaza anındaki km bilgisi, uğradığı hasar derecesi, kusur oranı göz önüne bulundurulması gereken hususlardır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin maddi desteğinin elzem olan kişilerce, hayatlarında bu yönde meydana gelen azalma nedeniyle talep edilen maddi tazminat türüdür. Maddi tazminat talebi ile birlikte manevi tazminat isteminde de bulunulabilir. Destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunabilmek için önemli şartlardan biri ölen kişi yaşadığı sırada talepte bulunan kişiye maddi destekte bulunuyor olması şarttır. Ölen kişi ile eşi, annesi, babası, çocukları arasında bir maddi destek ilişkisinin bulunduğu karine olarak kabul edildiğinden ölenin bahsedilen yakınları tazminat talebinde bulunabilir. ZMMS poliçesindeki destekten yoksun kalma (ölüm) teminatı kapsamında sigorta şirketinden talep edilebilmektedir.

Ölüm ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

Trafik kazasına bağlı olarak kişinin vücudunda meydana gelen kalıcı sakatlıktan ve kaza sonrası iyileşme süresi boyunca iş göremezlikten kaynaklanan istemler sigorta şirketinden talep edilebilmektedir. ZMMS poliçe teminatı kapsamında bulunan Sakatlık Teminatı çerçevesinde trafik kazası sebebiyle Sürekli Maluliyet ve Geçici İş Göremezlik talepleri sigortacıdan tazmin edilmektedir. Ayrıca işbu maddi tazminat kapsamında kişide meydana gelen yaralanma ve sakatlanma nedeniyle yapılan sağlık giderleri de ZMMS poliçesi kapsamına giren sağlık giderleri teminatı klozuna istinaden sigorta şirketinden talep edilmektedir.

Hekimin Sorumluluğundan Doğan Tazminat Talepleri

1219 Sayılı kanuna göre, kamu veya özel sağlık kuruluşları ya da muayene- hanesinde mesleğini uygulayan bütün hekimler, diş hekimleri ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar (sigortalı) zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.
Hekimin yanlış tedavi uygulaması sonucu sonucu teminat kapsamına giren hallerde Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta şirketinden talep edilebilir.