KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

Bu yazımızda kasko sigortasının tanımını, hangi şartları barındırdığını, hangi durumları teminat altına aldığını inceleyeceğiz.

Kasko sigortası, poliçe limiti sınırında, kara yolculuğunda kullanılan motorlu ve motorsuz araçlardan  doğan, belli risklerin gerçekleşmesi sonucu doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.  Hangi tür risklerin kasko kapsamında değerlendirileceği genel şartlar ile belirlenmiştir.

Buna göre kasko, sigortalının aracının motorlu/motorsuz araçlarla çarpışması halinde meydana gelen zararları karşılar. Bu çarpışma karayollarında veya demiryolunda kullanılan bir araç ile karayolunda meydana gelmesi durumlarını kapsar. Ayrıca, sigortalının durma ve park halindeyken sigortalının iradesi dışında araca sabit veya hareketli bir cismin çarpmasını, aracın böyle bir cisme çarpmasını kapsar. Çarpmadan farklı olarak aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanası gibi durumları da kapsar.

KASKO
Kasko nedir?

 

 Üçüncü kişilerin kötü niyet ile yaptıkları hareketler, fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar, aracın yanması, aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi risklerden doğan maddi zararlar da kasko sigortası ile güvence altına alınmıştır. Genel şartlarda kaskonun teminat altına alınan riskler saydığımız durumlar olmakla birlikte sigortalının isteği doğrultusunda kasko daraltılabilir veya ek sözleşmelerle teminat kapsamı  genişletilebilir.

Sigortanın kapsamı, fabrika çıkışında standart olarak monte edilmiş her türlü cihaz ile birlikte poliçede belirtmiş olması koşuluyla araca fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlardır.

Genel Şartların A.5’inde sigorta teminatına dahil edilmeyen ve ek sözleşme ile dahil edilemeyecek durumlar sıralanmıştır. Bu durumları kısaca özetlemek gerekirse ;

 • Savaş ve her türlü savaş benzeri olay sonucu çıkan ayaklanmalardan kaynaklanan zararlar ile bu durumlara müdahelede bulunmak amacıyla yapılan askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 • Nükleer yakıt ve bu yakıtların yanması sonucu tehlikeli atıklardan dolayı oluşan zararlar ve bunların gerektirdiği askeri tedbirlerin neden olduğu zararlar
 • Kamu yönetimi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılan tasarruflar nedeniyle oluşan zararlar
 • Poliçeden belirtilen aracın, sürücü belgesine sahip olmayan kişi tarafından kullanılması sonucu oluşan zararlar
 • Aracın uyuşturucu madde ya da Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenen seviyenin üzerinde alkol tüketmiş kişiler tarafından ve aynı yönetmelikte alkol alamayacağı belirtilen kişilerin alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar
 • Araca, sigortalı veya fiilen sorumluluğu bulunan kişiler tarafından kasten verilen zararlar
 • Sigortalı aracın, sigortalının birlikte yaşadığı kişiler tarafından kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Sigortalı aracın hasar veya arıza sebebiyle taşınması durumları hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile girip çıkacağı gemi ve tren dışında kara, deniz, nehir,  hava taşınması sırasında uğrayacağı zararlar
 • Aracın ruhsatında belirtilen istiap haddinden fazla yük ve yolcu taşınması sırasında meydana gelen zararlar
 • 3713 sayılı Kanunda belirtilen terör eylemleri, sabotajlar ve bu eylemleri önelemek amacıyla yapılan müdahaleler sonucu oluşacak zararlar
 • Zorunlu haller hariç olmak üzere 5.4 ve 5.5 nolu bentlerde belirtilen ihlal halleri nedeniyle oluşan zararlar gibi durumlardır.

Risk gerçekleştiği hallerde, sigorta ettiren risk gerçekleştiği andan itibaren en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine haber verme, risk anında gerekli koruma ve kurtarma önlemini alma, gerekli bilgi ve belgeleri sigortacıya sağlama, riskin gerçekleştiği yerde ve şeylerde değişiklik yapmama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kasko sigortası poliçesinde oluşabilecek hasar durumları için talep edilen belgelere yer verilmektedir. Hasar ihbarı üzerine sigorta şirketi 3 iş günü içinde sigorta ettirene, poliçede belirtilen belgeler dışındaki talep ettiği belgeleri bildirir. Rizikodan doğan zararın tespiti amacıyla sigortacı ile ettiren arasındaki bu sigorta ile sigorta eksperi tayin edilecektir.

Sigorta şirketi, aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almaktadır. Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin riskin gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas tutulur.

Hasar ödemesinin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilmektedir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın sigorta şirketi tarafından belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir.

Aracın çalınması halinde aracın çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Onarım masraflarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve aynı zamanda eksper raporu ile aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış sayılır.

Tazminat ödenmesi, 3.3.4’te ele alınmış olup hasar dosyası kapsamında talep edilen evrak ve belgelerin tesliminden itibaren en geç 10 iş günü içinde tazminat tutarını belirleyip sigortalıya ödemek zorundadır. Ayrıca her halde, tazminat borcu hasar ihbarından itibaren 45 gün içerisinde muaccel olur.

Hasar ihbarından itibaren üç ay içerisinde dosya üzerindeki incelemeler tamamlanmamış ise tarafların birlikte uzlaşma sağladıkları ya da mahkemece belirlenen bir ön ekspertiz incelemesine göre tespit edilen hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak ödemesi gerekmektedir.

Risk gerçekleşmesi ile poliçede ön görülen tam hasar meydana geldiğinde, kasko sigortası tüm hasarı karşılayarak görevini yerine getirmiş olur ve sigorta teminatı, ödenen tutar bedeli kadar sona erer. Kısmi hasar halinde, aksine anlaşma yapılmamışsa sigorta, riskin gerçekleştiği andan itibaren kalan tutar üzerinden devam eder.

 

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Bahadır Gökhan Kaya

Av.Dicle Göktaş

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN