KAPİTAL İZMİR AVUKATLIK BÜROSU

Kapital Hukuk Bürosu olarak aile hukuku, miras hukuku, iş hukuku, bankacılık ve finans hukuku, rekabet hukuku, idare ve vergi hukuku, gayrimenkul hukuku, sosyal güvenlik hukuku, icra ve iflas hukuku, tazminat hukuku, ticaret hukuku, uluslararası ticaret ve uyuşmazlık konularında izmir avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

1- Aile Hukuku

Bu kapsamda boşanma davası, nişanın bozulmasından kaynaklanan davalar, soy bağı ve velayet davaları, nafaka davaları, maddi ve manevi tazminat, mal rejimi ve mal paylaşımı davaları, vesayet ve kayyımlığa dair İzmir avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti büromuzun başlıca faaliyetleridir

2- Miras Hukuku

Miras hukuku bağlamında vasiyetname, mirastan feragat ile ölünceye kadar bakma sözleşmesinin hazırlanması ve bunların iptali, tenkis ve miras sebebiyle istihkak davaları, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası gibi miras hukukuna özgü konularda uzman avukatlarımız tarafından İzmir avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti verilmektedir

3- İş Hukuku

İş hukuku kapsamında kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti ve hafta tatili gibi alacaklar için işçilik alacağı davaları, işe iade davası, sigortalılığın tespiti davası, iş yerine karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davasının yanı sıra işveren müvekkillerimize iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, şirket birleşme veya devirleri öncesinde veya sonrasında iş gücünün yönetimi, iş sözleşmelerinin feshi ve ikale görüşmeleri gibi birçok konuda alanında uzman İzmir avukat ve çalışanlarıyla avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz

4- Bankacılık ve Finans Hukuku

İlgili hukuk bağlamında proje ve varlık finansman sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması, sözleşmelerin taraflara müzakere edilmesi, teminatların alınması, rehin ve ipotek tesis edilmesi de dahil hukuki işlemleri İzmir hukuk bürosu olarak yürütmekteyiz

5- Gayrimenkul Hukuku

Tapu tescil ve iptali davaları, ipotek işlemleri, ayni haklara (intifa, irtifak, ipotek) ilişkin işlemler, kira sözleşmeleri, yabancıların mülk edinmesi, miras paylaşımı kapsamında çıkan ihtilaflar, site aidatına yönelik uyuşmazlıklar, gayrimenkul finansmanı, muris muvazaası ile mirastan mal kaçırma davaları, alım-önalım-gerialım davalarında İzmir avukat ve çalışanlarıyla gayrimenkul hukuku alanında avukatlık ve yasal danışmanlık hizmet vermekteyiz

izmir avukat

6- İdare ve Vergi Hukuku

İdarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı ilgili mercilere başvurularda bulunma ve bu başvuruların takibine ek olarak hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, vergi cezalarının iptali işlemleri ile düzeltme talepleri, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü İzmir hukuk bürosu olarak uzmanlık alanlarımızdan bazılarıdır

7- Rekabet Hukuku

Müvekkillerimize şirket birleşme ve devralma işlemleri ile söz konusu işlemlerle alakalı Rekabet Kurumu’na yapılacak başvuruların hazırlanması ve takibi, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve hakim pozisyonun kötüye kullanılması ile ilgili hak iddiaları ve savunmalar ile birleşme devralma bildirimleri, menfi tespit/muafiyet başvuruları ve her türlü tekel kurulmasını önleyici düzenlemelerde Kapital hukuk bürosu olarak İzmir avukat ve çalışanlarıyla avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz

8- Sosyal Güvenlik Hukuku

Emeklilik, devlet güvencesi, sosyal güvence gibi alanlarda çıkan uyuşmazlıkların çözümü başlıca uzmanlık alanlarımız olup sosyal güvenlik kurumundan kaynaklı diğer uyuşmazlıklar için İzmir hukuk bürosu olarak avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz

9- Tazminat Hukuku

Borçlar hukukundan kaynaklanan sözleşmenin ihlali, trafik kazası neticesinde yaralanma ve ölüm, doktor uygulama hatası (malpraktis) sonucu ölüm, iş kazası sonucu yaralanma ve ölüm gibi her türlü haksız fiil sonucu oluşan zararlar neticesinde  İzmir hukuk bürosu olarak alanında uzman avukatlarımız tazminat davasına ilişkin dava takibi ve yasal süreci titizlikle yürütmektedir

10- Ticaret Hukuku

Ulusal ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şirket birleşmeleri ve devralmaları, şirket alım ve satımları, sermaye artırımları ve indirimleri, ipotek ve rehin sözleşmelerinin hazırlanması, telif, lisans, franchise, management, distribütörlük sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması, alacak-borç yapılandırmalarında tanzim olunan sözleşmeler ile şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşmelerin hazırlanması, yürürlüğe konması, uygulanmasının takibi, değiştirilmesi, yenilenmesi, sona ermesi, feshi ve sözleşmeye bağlı uyuşmazlıkların çözümü gibi konularda Kapital hukuk bürosu olarak İzmir avukat ve çalışanlarıyla avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

11- Uluslararası Ticaret ve Uyuşmazlık

Yurtdışı alacak takibi, gümrük işlemlerinin çözümü ve gümrük işlemlerinden doğan davalar, uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi, franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmalarını hazırlama, ihracat yapan firmaların faaliyetlerini dış ticaret mevzuatına uygun olarak yürütmelerini sağlama, yabancı şirketlerle yapılacak sözleşmeleri düzenleme, yurtdışında yapılacak yatırımlarda yatırım yapılacak ülkenin ticaret, yabancı sermaye, vergi ve sair mevzuatı hakkında partnerler aracılığı ile hukuki görüş alma ve müvekkili bilgilendirme konularında Kapital hukuk bürosu olarak İzmir avukat ve çalışanlarıyla avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

12- İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku alanında çek, senet, cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili amacıyla icra takibi, finans, leasing ve kredi sözleşmelerinden kaynaklı alacakların tahsili amacıyla icra takibi, iflasa tabi kişiler aleyhine yapılacak icra takibi ve buna bağlı iflas davasının açılması, takibe karşı yapılan itirazın iptali davasının açılması, müvekkilin borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davasının açılması, gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukuku alanında mevcut bulunan tüm davalarının takibi ve sonuçlandırılması gibi konularda İzmir avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kapital hukuk bürosu olarak icra ve iflas hukuku alanında deneyim ve yetkinliğe sahip olup en efektif tahsilatı mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek amaçlarımızdan birisidir. Bu amaç doğrultusunda kurulduğu günden bu yana çalışan Kapital hukuk bürosu avukatları icra ve iflas hukuku dahil birçok alanda İzmir avukat ve çalışanlarıyla her türlü avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kapital Hukuk Bürosu olarak İzmir ili ve çevresinde, hukuki ve adli konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Avukatlık ve danışmanlık olarak İzmir’in tüm ilçelerinde mevcut hukuk alanındaki ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere İzmir avukat ve çalışanlarıyla Kapital Hukuk Bürosu olarak buradayız. Kapital İzmir Avukatlık Bürosu, müşteri odaklı yaklaşımıyla hukuki sorunlara etkili çözümler sunarak, güvenilir bir hukuki destek sağlamanın ötesinde, müvekkillerinin haklarını koruma misyonunu başarıyla sürdürüyor. Ege bölgesinde Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli gibi illerden de Kapital İzmir avukatlık bürosu olarak hukuki ihtiyaçlarınıza cevap verebilmekteyiz.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN