TRAFİK KAZASI KAYNAKLI TEDAVİ GİDERLERİ

TRAFİK KAZASI VE TEDAVİ GİDERLERİ

TRAFİK KAZASI VE TEDAVİ GİDERLERİ

Türk Borçlar Kanunu’na göre haksız fiil ve eyleme uğrayan ve yaralanan kişi, eski sağlığına kavuşuncaya kadar ve sağlığına kavuşmak için yapacağı masrafları isteyebilir. Buna göre, trafik kazasına bağlı meydana gelen yaralanmalar sonucu, tedavi masraflarında kimin sorumluluğunun bulunduğu sorusunu akla getirmektedir. Karayolları Trafik Kanunu 85. maddede sağlık bedellerinin ödenmesi hususuna değinmiştir.

Trafik kazası kaynaklı tedavi giderleri, kaza mağdurlarının yaralanmalarının tedavisi için harcadıkları sağlık masraflarını kapsayan önemli bir maddi yükü temsil eder ve bu giderler, sigorta veya hukuki yollarla karşı taraf veya sigorta şirketinden talep edilebilir. Haksız fiilden doğan yaralanmalar sonucu istenebilecek tedavi masrafları TBK’da açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte Yargıtay kararlarına göre bir sınıflandırma yapılabilmektedir. İlk olarak doğrudan tedaviye yönelik yapılan giderler istenebilir. Sağlık kuruluşlarına ve çalışanlarına tedavi için ödenen bedeller buna örnek verilebilir. İkinci olarak tedavi sırasında ve/veya sonrasında yapılan zorunlu harcamalar istenebilir. Sağlık kuruluşuna getirilip götürülme masrafı, bakıcı veya yardımcı masrafı buna örnek gösterilebilir. Son olarak trafik kazasından doğan yaralanması sonucu, ileride yapacağı tedavi masrafları istenebilir. Henüz yapılmayan ameliyat ya da ömür boyu kullanılacak olan ilaçların bedeli istenebilir.

KTK m.98 – Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu, bu kapsama girenler yönünden genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmetlerine ilave sağlık hizmetlerini belirler, protez ve ortezler için farklı birim fiyatı tespit eder. Bu sağlık hizmetleri sağlık uygulama tebliğindeki istisnai sağlık hizmetleri kapsamına dâhil edilmez

Trafik kazalarına sağlık teminatı sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin ve Güvence Hesabınca tahsil edilen katkı paylarının % 15’ini aşmamak üzere, münhasıran bu teminatın karşılığı olarak Hazine Müsteşarlığınca sigortacılık ilkeleri çerçevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarın tamamı sigorta şirketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde düzenlenen durumlar için Güvence Hesabı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.

Kanun maddesine göre, tedavi giderlerinin kimin tarafından karşılanacağı kesin olarak ayırt edilmemiş, sigorta şirketinin veya SGK’nın sorumluluğunun bulunabileceği belirtilmiştir.

KTK 92.maddesinin h bendinde “İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleriZMMS kapsamında olmadığını belirtmiştir. Buna göre ZMMS poliçesi sağlık teminatına ayrıca yer vermiyor ise sorumluluğu olmayacağı bilgisi ile birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararlarında, meydana gelen yaralanmaların tedavi giderlerinin iş göremezlik kapsamında olduğu, dolayısıyla tedavi giderlerinin de KTK kapsamında olduğunu belirtmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 13.10.2010 tarih, 2010 / 10-500 Esas ve 2010 / 490 Karar numaralı vermiş olduğu karar şu şekildedir;

“...Sonuç olarak, trafik kazası sonucu yaralanmanın doğal bir sonucu olan ve iyileşinceye kadar geçen geçici sakatlık döneminde 506 Sayılı Kanunun 12, 16, 32 ve 37.maddeleri uyarınca ödenmesi zorunlu olan ve anılan Kanunun 26 veya 39.maddesi uyarınca da sorumlu işveren veya üçüncü kişilerden rücuen tazmini mümkün olan geçici işgöremezlik ödeneği ödemelerinin; 2918 Sayılı Kanunun 85.maddesi kapsamı içinde yer alan bedeni zararlardan olması ve ayrıca aynı Kanunun 92. ve Genel Şartların 3.maddesi ile kapsam dışında bırakılanlar içinde bulunmaması karşısında tedavinin gerektirdiği gider olarak zorunlu mali sorumluluk sigortası (trafik sigortası) kapsamında olduğunun kabulü zorunludur.

Somut uyuşmazlıkta, direnme kararına konu geçici işgöremezlik ödeneğinin, sigortalının trafik kazası nedeniyle yaralanma tarihi ile tedavi sonrasında tamamen iyileşmesine kadar geçen süre içinde, diğer bir anlatımla geçici sakatlık döneminde 506 Sayılı Kanunun 32 ve 37.maddeleri uyarınca ödendiği anlaşılmakta olup mali sorumluluk sigortası kapsamında Kurumca sigorta şirketinden tahsili mümkündür,…” ( )

Bununla birlikte 2015 tarihinde yürürlüğe giren ZMMS Genel Şartlarına göre, A.5 başlığında işbu sigorta kapsamına giren teminat türleri incelenmiş olup b bendinde sağlık giderleri teminatına yer verilmiştir.

b) Sağlık Giderleri TeminatıÜçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir

Tüm bu bilgiler ışığında özetlemek gerekirse, KTK 98. maddesinde belirtilen masrafların SGK tarafından ödeneceği belirtmiş olup bu maddenin, ilgili Yargıtay hükümleri ve ZMMS Genel şartları ile birlikte uygulama alanı daraltılmıştır. SGK’nın ödeme konusundaki yükümlülüğü sadece 98. maddedeki belirtilen durumlar halinde doğmaktadır. Bunun dışında kalan tüm tedavi ve sağlık masrafları için sigorta teminatı devreye girmektedir.

 

Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av.Bahadır Gökhan Kaya

Av.Dicle Göktaş

Sosyal Medyada Bizi Takip edin
https://www.facebook.com/kapitalhukuk
https://twitter.com/kapital_hukuk
https://www.instagram.com/kapitalhukuk/
https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN