İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR VE NASIL SONA ERER?

İş sözleşmesi, işçi olan tarafın bağımlı olarak iş görmeyi, işveren tarafının da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.   İş sözleşmesini sona erdiren haller genel bir ifadeyle işçinin ölümü, tarafların anlaşmasına bağlı olan ikale sözleşmesi, iş sözleşmesi belirli süreliyse sürenin sona ermesi ve taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmesi olarak sıralanabilir. Fesih, taraflardan birinin iradesiyle bir sözleşmenin geleceğe yönelik olarak sona erdirilmesi halidir ve haklı ya da haksız nedenlere dayandırılabilir. Bu yazımızın konusu işverenin haklı feshi olacaktır. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4587 sayılı İş Kanunu’nun 25.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde haklı nedenle fesih durumunda işçiye iş sözleşmesinin belirli süreli ya da süresiz olup olmaması önem taşımadan bildirimsiz bir şekilde feshedebilme hakkı vermiştir. Fesih işveren tarafından İş Kanunu’nun 19.maddesi gereğince yazılı bir şekilde yapılmalıdır. Fesih nedeni kesin ve açık olarak belirtilmelidir. İş Kanunu’nun 26.maddesinde ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, işçinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamayacağı düzenlenmiştir. 

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİNİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Çalışmamızda feshin nedenleri ve sonuçları bir tablo halinde incelenecek ve ona göre sınıflandırma yapılıp karşılaştırma şeklinde görselleştirilecektir. Şöyle ki:
  HAKLI FESHİN NEDENLERİ NELERDİR?  (MD.25)   HAKLI FESHİN SONUÇLARI NELERDİR? 
 1. SAĞLIK SEBEPLERİ
 • İşçinin kendi kastından, düzgün olmayan yaşayış şeklinden ya da içkiye düşkünlüğünden kaynaklı bir hastalığa yakalanması ya da engelli durumuna gelmesi halinde doğacak devamsızlıkların ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla olması 
 • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavisinin mümkün olmaması ve işyerinde çalışmasının Sağlık Kurulunca sakıncalı bulunması
  Sayılmış olan tüm nedenlerden herhangi birine dayanarak yapılan haklı fesih sonucunda; 
 • İş sözleşmesi sona erer.
 • İşverenin işçiye ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğmaz.
 • İşveren İş Kanunu m.25/2’de sayılan ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller dışındaki tüm sebeplerde işçiye kıdem tazminatı ödeyecektir.
 • İşverenin 4857 sk. m.26/2 uyarınca ahlak ve iyiniyet kurallarından kaynaklı haklı fesih durumunda tazminat isteme hakkı olacaktır.
 • İşveren belirttiği haklı fesih nedeniyle bağlı olur. Daha sonra başka bir fesih nedeni ileri süremez.
 • Fesih bildirimi işçiye ulaştıktan sonra geri alınamaz.
 1. AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VB.
 • İşçinin iş sözleşmesi yapıldığı sırada sözleşmenin esaslı unsurlarından biri hakkında işvereni yanıltması
 • İşçinin işverenin kendisine veya aile üyelerinin şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması veya işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır ithamlarda bulunması
 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin işverene, onun aile üyelerine ya da başka bir işçiye sataşması, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde etkisinde gelmesi ya da bu maddeleri işyerinde kullanması
 • İşçinin işverene karşı doğruluk, güven ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
 • İşçinin işyerinde işlediği bir suçtan dolayı yedi günden fazla hapis cezası alması ve bu suçun cezası ertelenmeyen bir suç olması
 • İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir sebebe dayanmadan ardı ardına iki iş günü ya da bir ay içinde iki kez herhangi bir tatil gününden sonra ya da bir ayda üç defa devamsızlık yapması
 • İşçinin yapmakla mükellef olduğu görevleri kendisine hatırlatılmasına rağmen yapmamaya devam etmesi
 1. İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLANMASI 
 • İşçinin kendi isteği veya kusuru sebebiyle işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp kullandığı eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
 1. ZORLAYICI SEBEPLER
 • İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.
 1. İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLANMASI 
 • Bu halin haklı nedenle fesih sayılabilmesi için 4857 sk’un 17.maddesinde düzenlenmiş olan kıdeme göre belirlenmiş bildirim sürelerinden işçinin tabi olduğu süreyi aşması gerekir.
Avukat İzmir olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Stj.Av.İrem Türkoğlu Av.Özlemnur Kaynak Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN