KİRALANANDA AYIP TÜRLERİ NELERDİR?

 Bu yazımızda kiralananda ayıp türlerinden bahsedilecektir.  Genel Olarak Ayıp Kavramı ve Kiralananda Ayıp Nedir?   Ayıp kavramı, Türk Borçlar Kanunu’nun 219. Maddesinde sadece satış sözleşmelerine ilişkin olarak açıklanmış, diğer sözleşmelerde de bu tanımdan faydalanılmıştır.   TBK m. 219 hükmü şöyledir :   “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, […]

E-DEVLET ÜZERİNDEN AD VE SOYAD DÜZELTİLMESİ

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun geçici 11. maddesinde, “hükümde belirtilen koşullarla sınırlı kalmak kaydıyla”, mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyad düzeltilmesi düzenlenmiştir. Yazımızda öncelikle bu hükümle ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün açıklaması gereğince e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek ad ve soyad değişikliği başvurusunun koşulları detaylı olarak ele alınacaktır.   Mahkeme Kararı Aranmaksızın Ad ve […]

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TANINMASI

YABANCI ÜLKELERDE VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ İDARİ YOLDAN TANINMASI GİRİŞ 7 Şubat 2018 tarihli 30325 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren ‘Yabancı Ülke Adli ve İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik’ ve 30 Ağustos 2020 tarihli 31229 sayılı Resmi Gazete ile ilgili yönetmelik değişikliğe uğramadan evvel, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul […]

ÖDEME EMRİNE KARŞI İPTAL KARARI

Kamu Alacağına İlişkin Düzenlenen Ödeme Emrine Karşı Açılan İdari Davada Haksız Çıkılan Kısmın Yüzde On Zamla Tahsilini Öngören Kural Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. Maddesi 5.fıkrasında kamu alacağına ilişkin düzenlenen ödeme emrine itiraz halinde itiraz edenin itirazı reddolunduğu durumda alacak %10 zamlı tahsil […]

EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

GİRİŞ Çalışmamızın ana konusu ‘’Tasarruf yetkisinin sınırlandırılması’’ başlıklı TMK m. 199 olmakla birlikte öncelikle ‘’Geçici önlemler’’ başlıklı TMK’nin 169. maddesi ele alınacak sonrasında iki madde arasındaki bağlantıya değinilecektir. Bu bağlantıyla eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması konusu iredelenecektir. ‘’GEÇİCİ ÖNLEMLER’’ TMK M. 169 TMK m. 169’a göre boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli […]

KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİ

A. KIYMETLİ EVRAK NEDİR? Kıymetli evrak,poliçe bono çek ve konişmento gibi senetleri içine alan ve onların ortak özelliklerini bünyesinde barındıran bir üst kavram olup Türk Ticaret Kanunun kıymetli evrak isimli 3. Kitabının 645. Maddesinde:  ‘’‘’Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.’’ şeklinde tanımlanmıştır. TTK M […]

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundaki Önemli Değişiklikler

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Önemli Değişiklikler Günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak ticari yaşamın ve satış tekniklerinin de değişmesi ve gelişmesiyle birlikte, tüketicinin korunması daima önem kazanmakta, bununla birlikte yeni zorluklarla karşılaşılmaktadır. Tüketicinin korunması konusunun çok dinamik bir alan olması, kanunda yeni düzenlemeler yapma ihtiyacının eskiye nazaran daha da artmasına yol açmıştır. Bu nedenlerle birlikte tüketicileri […]

AŞKIN ZARAR VE ŞARTLARI

Bu yazımızda aşkın zarar, bu zararın şartları ve ispat yöntemleri anlatılacaktır. Aşkın Zarar Nedir?  Aşkın zarar, borçlu temerrüde düşmeden borcunu ödemiş olsaydı, alacaklının malvarlığının durumu ile temerrüt sonucunda ortaya çıkan ve oluşan durum arasındaki farktır [1]. Bu durumda bu zararın sorumluluğundan kurtulmak için temerrüde düşmesinde hiçbir kusuru olmadığını ispat ederse artık aşkın zarar tazminatından kurtulur […]

YABANCI ARAÇLARIN KAZA YAPMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

TÜRK VE YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN TARAF OLDUĞU ÇİFT TARAFLI TRAFİK KAZALARINDA İZLENMESİ GEREKEN USUL HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER Türkiye, ülke sınırları içinde karayollarında seyahat edecek taşıtlar için trafik sigorta yaptırılmasını zorunlu kılmaktadır. Zorunlu olan ve bedensel veya maddi zarara uğranılması karşısında bir nevi araç sahibini, araç sahibi ile beraberinde seyahat edenleri korumayı amaçlayan bu sigortanın amacı […]

TAŞIYICININ SINIRLI SORUMLULUĞU

KARA YOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞINDA TAŞIYICININ SINIRLI SORUMLULUĞU GİRİŞ Uluslararası kara yolu ile yük taşımacılığında CMR (Convention Marchandises Rouiters) Konvansiyonu önemli bir yere sahiptir. Devletler bu konvansiyona aralarında çıkması muhtemelen olan kara yolu ile eşya taşıma konulu uyuşmazlıklarda ortak bir paydada buluşmak amacıyla taraf olmuştur. Çalışmada asıl konumuz CMR Konvansiyonuna taraf ülkeler arasındaki kara […]