DEĞER KAYBI TAZMİNATI VE ZARAR SİGORTALARI NEDİR?

DEĞER KAYBI TAZMİNATI VE ZARAR SİGORTALARI

Sigorta kavramı, bireylerin sosyoekonomik çıkarlarını korumak amacıyla ortaya çıkmıştır. Bu kavram sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak sosyal sigorta başlığı altında, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde şekillenmiş ve yalnızca devlet tarafından sağlanmakla yetinilmemiştir. Özel sigorta, TTK 6.kitapta kapsam altına alınmıştır. Söz konusu kanun, özel sigorta türlerini zarar sigortaları ve can sigortaları olarak ikili ayrıma tabi tutmuştur. Zarar sigortaları malvarlığını konu alır. Zarar sigortalarının türlerinden mal sigortaları, malvarlığının aktifini (aktif: haklar, alacaklar, mevcut mallar); sorumluluk sigortaları ise malvarlığının pasif (pasif: aktif çıkarılınca kalanlar, borçlar) tarafını etkiler. Sağlık sigortası kanunda her ne kadar zarar sigortaları başlığı altında incelenmemiş olsa da mal varlığının pasif tarafını etkilediğinden aslında bir zarar sigortasıdır. Zarar sigortalarında isminden de anlaşılacağı üzere bir zarar söz konusudur ve bu zararın ispatı istenir. İspatlanan zarar, sigorta tazminatı olarak sigortacı tarafından himaye altına alınır. Sigortacının bu edimi karşısında sigorta ettirenin edimi prim ödemesi şeklinde olacaktır. Mal sigortalarında sigortanın konusu malın üzerindeki menfaattir. Sigorta tazminatına hak kazanılabilmesi için menfaat rizikoya (riziko: muhtemel tehlike,risk) maruz kalmalı ve bu rizikonun sonucunda zarar meydana gelmelidir. TTK md. 1461’de sigortacının sorumluluğunun sigorta bedeli ile sınırlı olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre tazminat, rizikonun oluştuğu anda belirlenen sigorta değeri kadar ödenmelidir. Bu sebeple sigorta bedelinin sigorta değerinden fazla olması halinde bile sigorta sözleşmesi ile güvence altına alınan değeri aşacak bir miktarın sigortalıya ödenmesi mümkün değildir. TTK md. 1444 sözleşme yapıldıktan sonra sigorta ettirenin, sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarını artırıcı davranış ve işlemlerde bulunmasını yasaklamıştır. Benzer şekilde maddenin 2.fıkrası da sözleşme yapıldığı esnada, sigorta ettiren veya onun izniyle başkası bu davranış ve işlemlerde bulunduğu takdirde bu durumun derhal, sigorta ettirenin bilgisi dışında gerçekleştiği hallerde ise sigorta ettirenin öğrendiği tarihten itibaren 10 gün içinde sigortacıya bildirilmesi gerektiğini düzenlemiştir. Rizikonun gerçekleştiğine dair bildirim sigortacıya yapılmamış veya geç yapılmışsa ve bu ödenecek tazminat/bedelde artışa neden olmuşsa sigortacı kusurun ağırlığına göre indirime gidebilir veya rücu sebebi sayılabilir.
Değer kaybı tazminatı nedir?
Değer kaybı tazminatı nedir?
Sorumluluk sigortalarında riziko, olay esaslı veya talep esaslı olabilir. Olay esaslı riziko olayın gerçekleşmesiyle meydana gelirken talep esaslı riziko için sözleşme sırasında talebin de (zarar) gerçekleşmesi şartı aranan aksine bir sözleşme yapılması gerekir. TTK md. 1473’e göre sigortacı sigorta tazminatını zarar görene öder bunun aksi kararlaştırılamaz. Ancak rizikonun olay esaslı değil, talep esaslı olması kararlaştırılabilir. Olay esaslı riziko meydana gelmesinden itibaren 10 gün içinde, talep esaslı riziko ise derhal bildirilmelidir. Sigorta sözleşmelerinden doğan bütün talepler, mal sigortalarında alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 2 yıl ve rizikonun gerçekleşmesinden itibaren her halde 6 yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrar. Sorumluluk sigortalarında da zamanaşımı mal sigortalarında olduğu gibi alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 2 yıldır. Ancak burada mal sigortalarındaki 6 yıllık zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zarar sigortalarından kısaca bahsettikten sonra sorumluluk sigortalarıyla ilişkili olarak burada değer kaybına da değinmek gerekir. Değer kaybı günlük hayatta daha çok trafik kazaları sonucunda karşımıza çıkar. Değer kaybı, gerçekleşen trafik kazası sonucu onarım gören aracın ikinci el piyasasındaki değerinde ve kaza yapan aracın Tramer’de hasarlı olduğuna ilişkin kaydın girilmesi ile bir düşüş yaşanması olarak tanımlanabilir. Ne yazık ki onarımın orijinal parçalarla yapılmış olması dahi değer kaybı yaşanmasının önüne geçmemektedir. Ancak aracın yaşadığı değer kaybı için bir çözüm vardır. Sorumluluk sigortasının teminatları çerçevesinde tazmin edilebilir. Yaşanılan bu mağduriyetin giderilmesi için bir tazminat alınabilmesi mümkündür ve bu tazminata hak kazanılabilmesi için araç sahibinin tamamen kusursuz olması gerekmez. Alınabilecek tazminatın miktarı araç sahibinin kusurunun derecesine göre belirlenir. Trafik kazası sonucu meydana gelen hasara neden olan aracın zorunlu trafik sigortası varsa değer kaybı, poliçedeki değer kaybı teminatı dahilinde sigorta şirketi tarafından karşılanır. Bunun için sigorta şirketine talepte bulunulması gerekir. Sonrasında hızlı bir yol olan Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabileceği gibi icra takibi yoluyla veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açma yoluyla da değer kaybı tazminatı isteminde bulunulabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilmesi için sigorta şirketine yapılmış olan başvurunun yetersiz olması ve 15 gün içinde çözüme ulaşılamamış olması şarttır. Değer kaybı başvurusu yapılabilmesi için gerekli belgeler eksiksiz bir şekilde hazır olmalıdır. Bu gerekli belgeler kaza tespit tutanağı, aracın hasar fotoğrafları, kesin ekspertiz raporu, ehliyet ve ruhsat fotokopileri ve talep dilekçesidir. İzmir en iyi avukat, bu süreçte müvekkillerine rehberlik ederek haklarını korumalarına yardımcı olabilirler. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz. Hukuk Öğrencisi İrem Türkoğlu Av.Bahadır Gökhan Kaya Sosyal Medyada Bizi Takip edin https://www.facebook.com/kapitalhukuk https://www.instagram.com/kapitalhukuk/ https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk  

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN