Yıkım Kararına İtiraz

Bu yazımızda, yıkım kararına itiraz aşamaları, görevli ve yetkili mahkeme ve merciler açıklanacaktır.

YIKIM KARARINA İTİRAZ, İMARA AYKIRI YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI VERİLMESİ

Ruhsat alınmadan yahut var olan ruhsat ve eklerine aykırı şekilde yapı yapıldığından bahisle yapının yıkımı hakkında Belediye Encümen Kararı tebliğ olursa ne yapılır, yıkım kararına itiraz edilir mi, yıkım kararı durdurulabilir mi, yazımızda bu soruların cevabına yer vereceğiz. Yazıda yer aşan başlıklar şunlardır:

  1. YIKIM KARARI VERİLMESİ AŞAMALARI
    • Yapı Tatil Zaptı / Yapı Tatil Tutanağı
    • Yıkım Kararı
  2. Yıkım Kararına İtiraz Edilir Mi ? Yıkım Kararına İtiraz Nasıl Edilir ?
  3. Yıkım Kararına itiraz Yıkım Kararının İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır ?
  4. Yıkım Kararınına İtiraz Etmek Yıkım Kararına Karşı Dava Açmak Yıkımı Durdurur Mu ?
  5. Sonuç

Anayasamızın 35.maddesinde mülkiyet hakkına ilişkin hüküm yer almaktadır. Madde 35 şu şekildedir: “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” Yıkım kararı ise anayasal hak olan mülkiyet hakkını sınırlamaktadır. Bu bağlamda yazımızın temeli olacağından dolayı öncelikle idari dava nedir, kanunda nasıl düzenlemiştir kısaca değinmek gerekir.

İdari dava, taraflardan birinin idare olduğu ve konusunun idare hukukundan doğan işlem ve eylemlerin oluşturduğu dava şeklinde ifade edebiliriz. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda idari dava çeşitlerine ilişkin hüküm yer almaktadır. İdari Yargılama Usulü’nün 2.maddesinde iptal davası tanımı şu şekilde yer almaktadır: idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan dava, iptal davasıdır.

YIKIM KARARI VERİLMESİ AŞAMALARI

Yapı Tatil Zaptı / Yapı Tatil Tutanağı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer aldığı şekliyle “Yapı tatil tutanağı: Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapıya başlanılarak kaçak inşaat yapıldığı ya da ruhsatlı yapılarda ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı tespit edildiği takdirde, ilgili idaresince yetkilendirilmiş teknik elemanlarca, yapının o andaki durumu ile birlikte aykırılıkları resim, kroki ve yazı ile belirtilen ve inşai faaliyete devam edilemeyeceğini gösteren onaylı belgeyi ifade eder.” Yapı tatil Tutanağı verilecek imar para cezası ve yıkım kararının temelidir.

Ruhsat alınmadan yahut var olan ruhsat ve eklerine aykırı şekilde yapılan yapı hakkında  belediye veya il özel idaresinin ilgili fen elemanı tarafından yapı tatil tutanağı tutulur ve bu tutanak yapıya asılır. Tutanağın yapıya asılması ile karar ilgiliye tebliğ edilmiş kabul edilir. Yapı tatil tutanağı ile yapı sahibine en çok bir ay içinde yapıyı ruhsata uygun hale getirmesi ya da ruhsat alması için süre verilir. Şayet verilen süre içerinde yapı ruhsata uygun hale getirilmezse yahut ruhsat alınmazsa bu kez yapı hakkında yıkım kararı verilir.

Yıkım Kararı

Yapı sahibinin idare tarafından kendine verilen süre içerisinde karara konu yapıyı ruhsata uygun hale getirmezse ya da yapı için ruhsat almazsa bu durumda yıkım kararı verilerek yapının yıkılması aşamasına geçilir. Bu aşamada yıkım masraflarının idare tarafında karşılanacağı ve bu masrafların yapı sahibinde tahsil edileceği yönünde ihtar yapılır. Idare tarafından düzenlenen yıkım kararının 3194 sayılı İmar Kanunu’na uygun olması gerekmektedir. Yıkım kararının hukuka aykırı olması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabilecektir. Bu nedenle yapı hakkında hukuka aykırı olarak verilen yıkım kararına itiraz için karşı izlenecek hukuki yolları ve hukuki hakları bilmek önem arz etmektedir.

Yıkım Kararına İtiraz Edilir Mi ? Yıkım Kararına İtiraz  Nasıl Edilir ?

Yıkım kararının İmar Kanunun’da sayılı unsurları taşıması gerekir. Danıştay kararlarında da yıkım kararı öncesi süreç ve yapı tatil tutanağının nasıl düzenlenmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu bağlamda kanunda sayılan ve içtihatta yer alan düzenlemelere uyulmaksızın alınan yıkım kararı açıkça hukuka aykırılık teşkil edeceğinden iptal edilmesi gerekecektir. Peki yıkım kararına itiraz nasıl edilir ? Öncelikle yıkım kararı veren idareye başvuru yapıp yıkım kararının hukuka aykırı olduğu ve hukuka aykırı olan bu işlemin düzeltilmesi talep edilebilir. Yapılan bu başvuruya olumsuz yanıt verilmesi ya da süresinde yanıt verilmeyip reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi içersinde dava açılmalıdır. Idaraye başvuru yapılmadan doğrudan idare mahkemelerinde dava da açılabilmektedir. Bu kapsamda dilekçede bulunması gereken unsurlara da dikkat edilerek usule uygun olacak şekilde hazırlanan dava dilekçesi ile yıkım kararına itiraz edilerek yıkım kararının iptali istenebilir. Bu aşamada dikkatli olunmasında büyük fayda bulunacaktır. Aksi halde hukuka aykırı olan yıkım kararına itirazınızı sağlıklı şekilde yapamamış olacaksınız ve usule uygun şekilde yıkım kararına itiraz edemediğinizden yıkım işleminin gerçekleşmesi ile karşı karşıya kalabileceksiniz.

Yıkım Kararının İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır ?

Hukuka aykırılıklar taşıyan Kanunda ve Danıştay kararlarında sayılan şartları taşımadan alınan yıkım kararının iptali için ilgili idarenin bulunduğu yargı çevresindeki İdare Mahkemelerinde dava açılabilir.

Yıkım Kararına Karşı Dava Açmak Yıkımı Durdurur Mu ?

Yıkım kararına karşı dava açılması yıkım kararını durdurmayacaktır. Yıkım kararının durdurulması için mahkemeden yürütmenin durdurulması kararı alınması gerekmektedir.

Sonuç

Yazımızda detaylı olarak imara aykırı yapılan yapıların idare tarafından yıkılması aşamalarına ve bu yıkım kararına itiraz ve dava süreci hakkında bilgi verilmiştir. Bir binayı yapmanın yıkmaktan daha zor olduğu, yapılan masraflar ve yıkım kararı ile oluşacak giderler göz önünde bulundurulduğunda yıkım kararının iptali için uzman yardımı alınmasının faydalı olacağı şüphesizdir. Bu bağlamda tarafınıza yapı tatil tutanağı veya yıkım kararı tebliğ olduğunda idare hukuku alanında uzman bir avukat ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23722&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

İzmir avukat olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Av. Özlem Nur Kaynak

Av. Harun Ümit EREN

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitalhukuk/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukuk

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN