İcra Takibine İtiraz Nasıl Yapılır?

Bir kişi kendisine tebliğ edilen icra takibine itiraz etmek için icra dairesine dilekçeyle müracaatı gereklidir. Tebligatta itiraz süresi belirtilmiş ise bu süreler içerisinde itiraz edilmelidir. Tebliğde süre belirtilmemesi halinde ise icra takibine itiraz süresi 7 gün olarak uygulanır. Bu süreler içerisinde itiraz edilmediği takdirde borçlu, ödemeyi kabul ve taahhüt etmiş olarak kabul edilir. Bu durumda ise alacaklının tüzel/gerçek kişi olma durumuna göre haciz, maaş kesintisi gibi işlemler uygulanabilmektedir. Bu gibi durumlar yaşanmaması için kendisine borç tebliğ edilen kişilerin İzmir avukat tavsiye ihtiyacı doğabilir.

Yasal süreler içerisinde itiraz edilmesine engel bir durum ortaya çıkması halinde ise engelin ortadan kalkmasını izleyen 3 iş günü içerisinde itiraz dilekçesi verilmelidir. Gecikmiş itiraz uygulamalarında dilekçeyle birlikte yasal sürelerde başvurmaya engel olan gerekçe de belgelendirilmelidir. Sözgelimi, borçlu kişinin yasal süreler içerisinde hastanede tedavi altında olması halinde epikriz raporuyla birlikte icra dairesine müracaat edebilir.

İcra takibine itiraz edilmesi halinde itiraz sonuçlandırılana takip durdurulur. Farklı türlerde açılan icra dosyaları için itiraz, durdurucu etken olarak kabul edilir. Ancak kimi durumlarda takibin durdurulması için teminat bedeli istenmesi mümkündür.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

Alacaklı tarafından ilamsız icra takibi başlatılması halinde borçlu kişi ilamsız icra takibine itiraz yapabilir. Borcun varlığına, vadesinin gelmediğine veya önceden ödenmiş olduğu gibi konularda itiraz mümkündür. Her durumda uygulanan itiraz süresi ise 7 gün olarak uygulanır. Kimi durumlarda ilamsız icra takibinde ayrıca itiraz süresi belirtilebilir ve bu süreler geçerli olur. İzmir icra avukatı tarafından müvekkil adına icra takibi dosyaları takip edilebilir ve yasal sürelerde tüm işlemler aksatmadan yaptırılabilir.

Herhangi bir mahkeme kararına dayanmadığı için borcun kendisine itiraz edilmesi mümkündür. Bununla birlikte senet tipi borçlar için imzaya itiraz da söz konusu olabilmektedir. Borçlu olarak kendisine ilamsız takip bildirilen kişi, senetteki imzanın kendisine ait olmadığı yönünde itiraz edebilir. Bu gibi işlemler için yine borçlu ile avukatın aynı yerde olması adına avukat İzmir ilinde olması tercih edilebilir. İcra takibine itiraz için ilamın yayınlandığı il ve ilçeye müracaata gerek olmadığını da ayrıca belirtmek gerekir. Muhaberat yoluyla borçlu, kendi yaşadığı il ve ilçeden itiraz gerçekleştirebilir.

İlamsız icra takibine itiraz eden kişi masrafları peşinen ödemelidir. İtirazın sonucu olumlu ya da olumsuz olması fark etmeksizin dosya masrafları itiraz eden borçlu tarafından ödenmektedir.

İlamlı İcra Takibine İtiraz

Sahip olduğu nitelik gereğince ilamlı icra takibine itiraz edilmesi için icra dairesine başvurmak yeterli değildir. Mahkeme kararıyla kesinleşmiş bir borç olarak borçluya tebliğ edilen borç, kararda belirtilen vadelerde ve miktarlarda ödenmelidir. Eğer borca konu olayın para değil ifa olması halinde ise yine kararda belirtilen süreler içerisinde borç ifa edilmelidir. Borcun ödenmek istememesi ya da itiraz edilmek istenmesi durumunda ise İzmir icra avukatı aracılığıyla bir üst mahkemeye gidilerek itiraz yolu izlenebilir.

Yapılacak olan itirazlar mahkeme kararında tebliğ edildiği üzere 15 gün içerisinde bir üst mahkemeye yazılı olarak yapılır. Karara itiraz için avukat İzmir ilinden borçlu adına vekaleten başvuru yapabilir. Ayrıca şahsen başvuru yapılması da mümkün olup bu durumda borçluya da baro tarafından avukat tahsis edilebilir.

Kesinleşmiş İcra Takibine İtiraz

Kesinleşmiş icra takibine itiraz icra daireleri (müdürlükleri) aracılığıyla gerçekleştirilir. İlamsız olarak başlatılan icra takibi dosyalarına yasal sürelerde itiraz edilmemesi halinde borç kabul edilmiş sayılır. Bu durumda da alacaklı, haciz ve ifa işlemlerini adli yollarda gerçekleştirebilir. Bunun önüne geçilebilmesinin yolu ise icra müdürlüklerine başvurularak mümkündür.

Borçlu icra dairesine başvurarak kesinleşmiş olan icra takibinin geçici olarak durdurulmasını veya ötelenmesini talep edebilir. Bu durumda çoğunlukla bir teminat bedeli ödenmesi istenir. Alacaklı ve icra müdürlüğünün belirlediği teminat bedeli ödenmesi halinde haciz ya da ifa uygulamalarının ileri bir tarihe ötelenmesi mümkün olabilmektedir.

Tahliye Talepli İcra Takibine İtiraz

Mülk sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar veya borçlar nedeniyle tahliye talepli icra takipleri başlatılabilir ve borçlu/kiracı tarafından tahliye talepli icra takibine itiraz edilebilir. Ev/işyeri sahiplerinin çeşitli gerekçelerle kiracısının tahliyesini sözlü olarak ifade eder ve kiracının mülkü boşaltmaması halinde ise hukuken icra yoluna başvurulabilir. Her iki taraf için de İzmir icra avukatı desteği gerekebilir. Bu tür durumlarla karşılaşan bireylerin, hukuki süreçleri doğru anlamak ve doğru adımları atmak için deneyimli bir avukattan tavsiye almaları önemlidir.

Kiranın ödenmemesi, mülkün amacına uygun kullanılmaması gibi nedenlerle tahliye talepli icra dosyası açılması halinde yapılacak olan itirazlarda mümkünse belgelerle birlikte tahliye talebini haksız gösteren deliller sunulmalıdır.

Tahliye talepli icra takibine itiraz süresi tebliğden itibaren 7 gün olarak uygulanır. Diğer icra türlerinde olduğu gibi borçlunun zaruri sebeplerle bu sürede itiraz edememesi halinde zaruri sebebin ortadan kalkmasını müteakip 3 gün içerisinde gerekçeyi gösterir belgeyle birlikte itiraz yapılabilir.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN