FERDİ KAZA SİGORTASI

Bu yazımızda karayolu seyahatlerinde ferdi kaza sigortası ve taşıyıcı sorumlulukları ele alınacaktır.

GİRİŞ

Herkesin bildiği özellikle her an trafik kazaları ve kötü sonuçları ile karşılaşılabilir ama her bireyin de kötü durumlara karşı önlemini alması, kendisini güvence altına alması mümkündür.  Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası ile beklenmedik kötü senaryolara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabilir, teminat ve ödenecek tazminat tutarlarından yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, koltuk ferdi kaza sigortası, 25.03.2004 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile zorunlu hale gelmiştir.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Kazanın oluşumunda sürücünün, yardımcılarının ve taşımacıların bir kusurları olmasa bile kişi teminat ve tazminattan yararlandırılır.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Yalnızca kaza olarak değerlendirilebilecek durumları kapsar. Tazminattan yararlanabilmek için kaza zaptının mutlaka sigorta şirketine iletilmesi gereklidir. Başvurunun yasal süresi içinde yapılmış olması çok önemlidir. Yasal süresi içinde yapılmayan başvurular zamanaşımına uğrayarak, hakkınızı alamamanıza sebep olur.

Kaza olarak sayılabilecek durumlara ise;

  • Ani ve beklenmedik şekilde gerçekleşen kazalar
  • Beklenmeyen bir şekilde intişar eden gaz teneffüsü
  • Ani hareket sonucu adele ve sinir incinmesi, burkulması, kopması
  • Yılan ya da benzeri hayvan zehirlenmeleri

Örnek olarak verilebilir.

Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Neleri Kapsar?

Bu sigorta türünü zorunlu hale getiren bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak yaptırılabilir ancak karayollarını kullanarak şehirlerarası ya da uluslararası bir yolculuk geçirecek bireylerin koltuk ferdi kaza sigortası yaptırmaları zorunludur.

Kaza Sonrası Bildirim Nasıl Yapılır?

Hak sahipleri poliçe teminat sınırları içerisinde tazminat talep edebilirler. Tazminata sebep olan kazayı hak sahibinin öğrenmesinden itibaren 30 iş günü, ise 60 iş günü içerisinde sigortaya bildirmelidir.

Bildirim yaparken sigortacıya kazanın yeri, tarihi, sebepleri ve kişinin tedavi ve tedavi süreçlerine ilişkin sağlık raporlarının da iletilmesi gerekir. Tazminata ilişkin ek belgeler vs. ortaya çıkar ise onlar da ayrıca sigortacıya bildirilebilir.

Kapsama Giren Teminat Türleri Nelerdir?

Ölüm Teminatı

Sigortalının uğramış olduğu kaza, kazadan itibaren iki yıl içerisinde sigortalının ölmesine sebebiyet vermesi halinde teminatın tamamı sigortalının yardımından mahrum kalacak olan hak sahiplerine ödenir.

Sakatlık Teminatı

Bu sigorta dahilinde teminat altına alınmış olan sigortalı, kaza sebebiyle kazadan itibaren 2 yıl içerisinde sakat kalır, sakatlık durumu oluşur ise tıbbi tedavinin sonlanması ve sakatlığın kesinleşmesi durumunda sakatlık tazminatı kendisine ödenir.

Tedavi Giderleri Teminatı

Sigortacı kapsam altında olan kaza sebebiyle zarar görmüş kişinin kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor muayene ücretleri, hastane ve diğer sağlık kuruluşları tarafından ayakta veya yatakta yapılmış tedavi giderleri ve nakillere ilişkin diğer masrafları sigortalıya öder

Dişler için ise ayrı bir düzenleme mevcuttur. Doğal veya yapay olmasına bakılmaksızın kaza sebebiyle ortaya çıkan hasarların tedavi masrafları ve gerekirse protez giderleri için belirlenen meblağ sigortalıya azami %30 oranında ödenir.

Koltuk Ferdi Sigortasının Başlangıcı ve Sonu Nedir?

Genel olarak poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak belirlenmiştir. Belirlenmemiş ise Türkiye saati ile öğleyin 12:00’da başlar ve öğleyin 12:00’da sona erer.

Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Hakkı Var Mıdır?

Sigorta sözleşmesinden veya kanun hükmünden doğan tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran hal ve olaylar sigortalılara ve hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.

Tazminatı ödemiş olan sigortacı sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir.

Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Edebileceği Haller Nelerdir?

Genellikle, kaza sigorta ettirenin ağır kusuru ve ihmali sonucu meydana gelmiş ise sigorta ettirene rücu hakkı doğar. Bu sebeplere;

  • Kaza sigorta ettirenin kasti veya ağır kusurundan meydana gelmesi
  • Sigorta ettirenin ilgili kanun ve yönetmelikteki hükümlere uymaması sonucu kaza meydana gelmesi
  • Taşımacının yetki belgesi kullandığı taşıta uygun ve yeterli değil veya yetki belgesinin olmaması
  • Personeller ve taşıt mevzuatın gerektirdiği niteliklere uygun olmaması gibi örnekler verilebilir.

Başvuru Hakkı ve Başvuru Süresi Nasıl İşler?

Sigortalının kendisi veya hak sahibi poliçede belirtilen teminat sınırları içerisinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilir.

Tazminata sebebiyet veren kazanın, sigortalı veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten başlayarak otuz iş günü kaza yurtdışında meydana gelmiş ise altmış iş günü içerisinde sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirilmesi gereklidir.

Taraflar Bakımından Yükümlülükler Nelerdir?

Sigorta ettiren veya sigortalı, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren yukarıda belirtmiş olduğumuz süreler içerisinde bildirim yapmak yükümlülüğündedir. Bildirimi yaparken ise yukarıda açıklamış olduğumuz gerekli belgelerin sigortacıya gönderilmesi zorunludur.

Aynı zamanda sigorta ettiren, sigortacı tarafından kendisine verilen kurtarma ve önleme amaçlı talimatlara uymak zorundadır.

Sigortacı da sigortalı kazazedeyi her zaman muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirme hakkına sahiptir. Kazazede bakımından bu muayene ve kontrollerin yapılmasına izin verilmesi zorunludur.

Tazminat Nasıl Belirlenir?

Tazminat, kanun hükmü A.3’te belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir. Kazanın oluşumunda zarara uğrayan yolcunun kusuru var ise, bu kusur oranında ödenecek tazminattan indirim yapılabilir. İlgili kanun hükümlerinin uygulanmasında anlaşmazlık ortaya çıkması halinde taraflar tazminat miktarının belirlenmesi için hakem veya bilirkişiye müracaat edebilirler.

Hakem-Bilirkişi kararları esastır. Hakem-Bilirkişinin tazminat hakkında vereceği karar kesindir.

Teminat Türleri Birleşebilir mi?

Bir kaza, ölüm ve sakatlık tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, sakatlık tazminatı almış bulunan sigortalı, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ve bu kaza neticesinde vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, varsa sigortalıya ödenmiş bulunan sakatlık tazminatı ile ölüm tazminatı arasındaki fark ödenir. Tedavi masrafları, ölüm veya sakatlık tazminatından indirilmez.

Tazminatın Ödenmesi

Sigorta şirketi, gerekli belgeleri eksiksiz olarak sigorta şirketinin merkezine veya şubesine iletilmesinden itibaren sekiz iş günü içerisinde talep edilen tazminatı poliçedeki teminat tutarları dahilinde öder.

Tazminatın sekiz gün içerisinde haklı bir neden olmaksızın ödenmemesi halinde sigorta şirketi temerrüde düşmüştür ve bu sebeple ödenmeyen tazminat tutarına işleyecek yasal temerrüt faizi de uygulanır.

Zamanaşımı Var Mıdır?

Sigorta sözleşmesinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlülerini öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve herhalde zarara neden olay tarihinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına girer. Rücu hakkı da aynı zamanaşımına tabiidir.

Sonuç

Yazımızda konu ile ilgili olarak kara yollarında taşıyıcı sorumlulukları, koltuk ferdi kaza sigortası genel hatlarıyla açıklandı. Koltuk ferdi kaza sigortası, karayollarını kullanarak seyahat edecek yolcuları yolculukları sırasında oluşabilecek kazalara karşı teminat altına almayı amaçlar.

Karayollarında seyahat etmek her zaman için güvenli olmayabilir ama kişinin kendisini teminat altına almak amacıyla koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması çok önemlidir. Kaza her zaman, her şekilde olabilir. Kişilerin kusuru olması da gerekmez.

Tarafların kusurunun olmaması, kişilerin kaza sebebiyle uğradığı zararı haklı çıkarmayacağından bireyin tazminat hakkını da alması gereklidir. Tazminat hakkı ise koltuk ferdi kaza sigortası ile teminat altına alınmıştır.

Avukat İzmir olarak, hukuki konularda size rehberlik etmek ve sorularınıza cevap vermek için buradayız. Diğer yazılarımıza göz atmak için linke tıklayabilirsiniz.

Yaz Stajyeri Gülce KIRSOY

Av. Şükran Şevval KURNAZ

Sosyal Medyada Bizi Takip edin

https://www.facebook.com/kapitalhukuk

https://www.instagram.com/kapitallegal/

https://tr.linkedin.com/company/kapi%CC%87tal-hukukv

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN