İcra Takibi Aşamaları

İcra takibi aşamaları, alacaklı olan kişi ya da kurumun icra müdürlüğüne vereceği takip talebi ile başlamaktadır. Alacaklının vermiş olduğu takip talebi icra dairesine verildikten sonra icra müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan ödeme emri mevcut borç sahibine tebliğ edilir. Borç sahibine ödeme emri tebliğ edildikten sonra belli bir süre itiraz olmaksızın takip kesinleşir ve haciz aşamaları başlar.

Haciz aşamasına geçildiğinde bu aşamada borçlunun hak ve alacakları ile mal varlığı değerlerinin haczi gerçekleştirilip satış aşamasına geçilir. Satış aşamasında borçlunun haczedilen mal varlığının satılması durumunda elde edilen gelir ile alacaklının alacağı karşılanır. İcra takibi aşamaları sırayla devam eden bir süreç olup herhangi bir aşamanın gerçekleştirilmediği taktirde bir sonraki aşamaya geçmek mümkün olmamaktadır.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Borçluya icra takibi yapmak isteyen alacaklı kişi, icra takibine ilişkin alacak dosyasını İzmir icra avukatları tarafından usulüne uygun şekilde oluşturarak alacak talebini yetkili icra müdürlüğüne getirmesi ve başvurması gerekmektedir. İcra takibinde dava süresince yetkili icra müdürlüğü genellikle alacaklının ikametgahının bulunduğu yani alacaklının yaşadığı yerdeki icra müdürlüğü belirlenmiş olmakla birlikte alacağın kaynağına göre de sözleşmenin akdedildiği yer, haksız yapılan fiilin meydana gelmiş olduğu yer vb. gibi çeşitli yerler de yetkili icra müdürlüğü olarak belirlenebilmektedir.

Adliyelerde genellikle bir icra tevzi büroları bulunur. Bununla birlikte küçük olan adliyelerdeki tüm işlemler icra müdürleri ya da görevlendirilen bir memur tarafından gerçekleştirilir.

Kişinin icra dosyasının tevzi edilmesinin ardından icra harcının yatırılması gerekir. Belirlenmiş olan icra harcı yatırıldıktan sonra ise icra takibiniz açılır.

İcra Takibi Çeşitleri Nelerdir?

Kanunda icra takibi çeşitleri; ilamsız icra takibi, kambiyo senetlerine mahsus icra takibi, ilamlı icra takibi gibi takip çeşitleri düzenlenmiştir. Bu icra takibi çeşitleri arasında en yaygın icra takibi ilamsız icra takibidir.

İlamsız icra takibi, alacaklı olan kişinin alacağını kanıtlayan herhangi bir belge ibraz etme gibi bir şartı bulunmaz. Takip talebinin ekine alacaklının inisiyatifine göre isterse alacağını ortaya koyan fatura, cari hesap ekstresi, sözleşme gibi çeşitli belgeler ekleyebilmektedir.

İlamsız icra takibi sürecinde borçlunun itirazı ile takibi durdurması diğer icra takip türlerine göre daha kolaydır. Bu nedenle diğer icra takibi çeşitlerinden ayrılır.

Takip Talebi Nedir?

İcra takibi için ilk önce kişinin İzmir icra avukatı tarafından takip talebi hazırlatması gerekir. Bu süreç uzmanlık gerektiren bir süreç olduğu için kişilerin alanında uzman avukatlar ile çalışmaları önerilir. İzmir avukatlar tarafından hazırlanan icra takip talebinin kanuna uygun bir şekilde hazırlanması gerekir.

Genel olarak takip talebinde alacaklı ve borçlunun bilgileri, karşı taraftan takip edilen alacak miktarının asık alacak, feri alacak kalemleri ve faizi şeklindeki dökümü ile alacaklının imzasının yer alması gerekir.

Ödeme Emri Nedir?

Ödeme emri icra takip talebine benzemektedir. Ödeme emrinde icra takip talebinden farklı olarak, icra kanununda düzenlenen usul süreçlerine ilişkin borçluya ihtarat niteliği taşıyan itiraz süresi, itirazın ne şekilde ve nasıl yapılabileceği, kişinin itiraz etmemesi durumunda oluşabilecek sonuçlarının neler olduğu vb. gibi bilgiler yer almaktadır. Ödeme emri İzmir icra avukatı tarafından borçluya icra takibi açıldıktan sonra borçluya tebliğ edilmektedir.

Ödeme emrinin ardından borçlu tarafından yasal süreç içerisinde ideme emrine ve icra takibine itiraz yapılması durumunda kural olarak icra takibi durdurulur. Borçlunun, borçlu olmadığına ya da borcun vadesinin henüz dolmadığına alacaklının henüz icra takibi oluşturma konusunda yetkisinin bulunmadığına dair icra dairesine bildiri yapması durumunda borçlu icra takibine itiraz etmiş olur.

İcra Takibi Başlatabilmek İçin Avukat Gerekli Midir?

İcra takibinin gerçekleştirilebilmesi için kişinin herhangi bir avukat tutması şart değildir. Kişi kendi de icra sürecini takip edebilir. Fakat icra takibi hukuki oldukça teknik bir alan olduğu için İzmir icra avukatları tarafından takip edilmesi tavsiye edilir. Uzmanlık gerektiren bir süreç olan icra takibi süreci kişinin yapacağı olası bir hatada kayıplara uğramasına neden olur. Bu nedenle İzmir avukat ile bu süreci takip etmesi gerekir. İcra takibi avukatı tarafından uzman bir şekilde incelenen ve takip edilen icra takibi aşamaları sürecinde olası bir olumsuz durum ile karşılaşılmamakla birlikte icra süreci de profesyonelce kontrol edilmiş olur. Her durumda, hukuki süreçlerin anlaşılması ve doğru bir şekilde uygulanması için profesyonel bir destek almak her zaman önerilir.

Son Yazılar

Hukuki Yardım Al

Danışmak istediğiniz her konuda bize ulaşın!

BİZE ULAŞIN